Skip to main content

De overheid gaat vrouwelijk ondernemerschap promoten en ondersteunen. Dat staat in een resolutie van Open Vld-kamerleden Marianne Verhaert, Goedele Liekens en Kathleen Verhelst die vandaag werd goedgekeurd door het federale parlement. Door de resolutie zal er werk gemaakt worden van flankerend beleid dat ondernemerschap aantrekkelijker maakt voor vrouwen. Daardoor moeten vrouwen dezelfde startkansen krijgen als mannen.

Kloof met mannen

Ondanks dat de genderkloof in zelfstandig ondernemerschap de afgelopen 5 jaar kleiner geworden is, zijn er nog steeds veel meer mannen dan vrouwen ondernemer.  In hoofdberoep zijn er voor elke vrouwelijke zelfstandige ondernemer ongeveer twee mannelijke zelfstandigen. In bijberoep is de kloof minder groot. 

Marianne Verhaert, parlementslid voor Open Vld in de Kamer, wil deze positieve trend aangrijpen om de ambitie te verhogen: “Ondanks dat er al enkele jaren heel wat plannen op de tafel liggen om het vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen zien we dit onvoldoende in de cijfers. Voor vrouwen blijft het moeilijker dan voor mannen om de stap te zetten naar het zelfstandig ondernemerschap. Daarom moeten we hen vanuit het beleid duidelijk maken welke mogelijkheden ondernemerschap biedt en flankerende maatregelen aanreiken om de stap te durven zetten.”

Trendbreuk

Vrouwen die de stap wagen in de wereld van ondernemerschap worden vaak op de proef gesteld op vlak van vertrouwen, leiderschap en managementvaardigheden. Ze ondervinden ook vaker hindernissen. Zo blijkt dat vrouwen die (willen) ondernemen veel meer dan mannen moeilijkheden ondervinden bij de toegang tot kapitaal, dat er nood is aan betere opleidingen en training en dat er vooroordelen leven bij de publieke opinie, zeker wanneer het gaat over hun rol als moeder. 

Toch ziet Goedele Liekens een trendbreuk die ze met deze resolutie hoopt te versterken: “Ik geloof dat vrouwen intrinsiek evenveel in hun mars hebben als mannen, maar dat we hen moeten stimuleren om hun drive, ambitie, talent en creativiteit om te zetten in ondernemerschap. Vandaag wordt de stap naar ondernemerschap nog te veel afgeblokt door negatieve argumenten, zoals tijdsgebrek en een moeizame combinatie tussen werk en privé-zorgtaken.”

En dus moet er ingezet worden op coaching en informatieverlening, liefst in samenwerking met zelfstandigenorganisaties. Liekens: “Wij willen aantonen dat ondernemerschap ook emanciperend werkt en mogelijkheden kan bieden om die combinatie tussen zelfstandige activiteit en privé-zorgtaken wél prima voor elkaar te krijgen. Vaak is er niet veel nodig om te beseffen dat de drempel tot ondernemen niet zo hoog is. De juiste rolmodellen of gerichte informatie kan al voldoende zijn.”

Concrete aanbevelingen

De resolutie moet volgens Verhaert een kader scheppen om álle vrouwen – in alle leeftijdscategorieën, in alle sectoren, ongeacht hun burgerlijke stand, migratieachtergrond, met of zonder beperking en in alle fasen van hun professionele loopbaan – de gelegenheid te geven om onderneemster met een privéleven te zijn.

‘We trachten met enkele zeer concrete aanbevelingen de regering op te roepen om blijvend werk te maken om vrouwen die (willen) ondernemen daartoe aan te moedigen en te ondersteunen,” zegt Kathleen Verhelst. “Vrouwen hoeven niet ‘bepamperd’ te worden. Wij willen daarom niet exclusief focussen op het klassieke arsenaal maatregelen dat vooral gericht is op minder werken en meer verlof, maar net het emancipatorische karakter van zelfstandig ondernemerschap beklemtonen.  Want op de juiste manier omkaderd, kunnen ondernemerschap en vrouwenemancipatie een goed huwelijk zijn!”

In de aanbevelingen staat onder meer dat er eindelijk werk zal worden gemaakt van datacollectie, zodat er eindelijk een duidelijk cijfermatig zicht kan komen op de moeilijkheden die vrouwen ondervinden. Nu ontbreekt dat vaak. Verder verbindt de overheid zich tot een flankerend beleid waarin men succesvolle vrouwelijke ondernemers inschakelt als rolmodel en mentor voor andere vrouwen met ondernemersambities. Er zal ook werk gemaakt worden van informatiecampagnes die vrouwen bewust maken van hun sociale rechten als onderneemster.

Vrouwen zullen op die manier makkelijker toegang vinden tot het zelfstandigenstatuut, denkt Verhelst. “Uiteraard hoeft niet elke vrouw onderneemster te worden – dat is bij mannen ook niet het geval -, maar vrouwen die deze ambitie wél hebben, moeten gelijke startkansen krijgen als hun mannelijke collega’s om hun droom waar te maken.”

Bron: https://www.openvld.be/vrouwelijk_ondernemerschap_nog_meer_promoten